Trường Mầm non Ta Gia - Lớp MG Nhỡ tổ chức trò chơi khoa học chơi với bóng bay